Epson 202/202XL(T02E1/T02F1-4/T02G1/T02H1-4)系列通用芯片
当前所在位置: 首页 » 产品 » 新品 » 新品 » Epson 202/202XL(T02E1/T02F1-4/T02G1/T02H1-4)系列通用芯片

Epson 202/202XL(T02E1/T02F1-4/T02G1/T02H1-4)系列通用芯片

  • 喷墨芯片
  • Epson
状态:
芯片照片 旗捷产品编码 原装型号 打印机型号 颜色 区域
爱情生 CEP70-02E1 T02E1 202 Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105
EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02F1 T02F1 202 Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02F2 T02F2 202 Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02F3 T02F3 202 Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02F4 T02F4 202 Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02G1 T02G1 202XL Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02H1 T02H1 202XL Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02H2 T02H2 202XL Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02H3 T02H3 202XL Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)
爱情生 CEP70-02H4 T02H4 202XL Expression Photo XP-6000/XP-6005/XP-6100/XP-6105 EU(exc RU)


上一条: 
下一条: 
立即联系我们

订阅消息

©2021 Chipjet laser chip manufacturer. 旗捷科技 版权所有
所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标
留言
立即联系我们