HP 67XL/67XXL 系列通用芯片
当前所在位置: 首页 » 产品 » 墨盒芯片 » HP » HP Printhead » HP 67XL/67XXL 系列通用芯片

loading

HP 67XL/67XXL 系列通用芯片

  • 喷墨芯片

  • HP

状态:

产品图片

旗捷产品编码

原装型号 对应打印机型号 颜色 区域

HP 喷墨带头十代

CJCH-67XLBK 3YM57AN HP 67XL

DeskJet 2742e/2320/2331/2333/2710/2720/2721/2722

DeskJet 2723 /2724/2725/2732/2752/2752e/2755/2720e

DeskJet 2721e/1255/2734e/2755e/4133e/4155/4155e

DeskJet 4158/4158e/4122e/4175e/4132e

DeskJet Plus 4110/4120/4121/4122/4130/4132/4140/4152

Deskjet Ink Advantage 4175/4176

ENVY 6010/6010e/6020/6020e/6022/6030/6030e/6032

ENVY 6032e/6052/5050e/6055/5055e/6058/6065e/6066e

ENVY 6075/6075e/6034/6034e/6450e/6452e/6022e

ENVY 6458e/6455e/6420e/6020e

ENVY Pro 6420/6430/6452/6455/6458/6464

ENVY Pro 6030e/6430e/6455e/6458e

DeskJet 2722e/2723e/4110e/4121e/4123e/4152e

DeskJet Plus 4120e/4121e/4122e/4130e


NA/LA

HP 喷墨带头十代

CJCH-67XLC 3YM58AN HP 67XL

DeskJet 2742e/2320/2331/2333/2710/2720/2721/2722

DeskJet 2723 /2724/2725/2732/2752/2752e/2755/2720e

DeskJet 2721e/1255/2734e/2755e/4133e/4155/4155e

DeskJet 4158/4158e/4122e/4175e/4132e

DeskJet Plus 4110/4120/4121/4122/4130/4132/4140/4152

Deskjet Ink Advantage 4175/4176

ENVY 6010/6010e/6020/6020e/6022/6030/6030e/6032

ENVY 6032e/6052/5050e/6055/5055e/6058/6065e/6066e

ENVY 6075/6075e/6034/6034e/6450e/6452e/6022e

ENVY 6458e/6455e/6420e/6020e

ENVY Pro 6420/6430/6452/6455/6458/6464

ENVY Pro 6030e/6430e/6455e/6458e

DeskJet 2722e/2723e/4110e/4121e/4123e/4152e

DeskJet Plus 4120e/4121e/4122e/4130e

NA/LA

HP 喷墨带头十代

CJCH-67XXLBK 3YM59AN HP 67XXL

DeskJet 2742e/2320/2331/2333/2710/2720/2721/2722

DeskJet 2723 /2724/2725/2732/2752/2752e/2755/2720e

DeskJet 2721e/1255/2734e/2755e/4133e/4155/4155e

DeskJet 4158/4158e/4122e/4175e/4132e

DeskJet Plus 4110/4120/4121/4122/4130/4132/4140/4152

Deskjet Ink Advantage 4175/4176

ENVY 6010/6010e/6020/6020e/6022/6030/6030e/6032

ENVY 6032e/6052/5050e/6055/5055e/6058/6065e/6066e

ENVY 6075/6075e/6034/6034e/6450e/6452e/6022e

ENVY 6458e/6455e/6420e/6020e

ENVY Pro 6420/6430/6452/6455/6458/6464

ENVY Pro 6030e/6430e/6455e/6458e

DeskJet 2722e/2723e/4110e/4121e/4123e/4152e

DeskJet Plus 4120e/4121e/4122e/4130e

NA/LA

HP 喷墨带头十代

CJCH-67XXLC 6ZA16AN HP 67XXL

DeskJet 2742e/2320/2331/2333/2710/2720/2721/2722

DeskJet 2723 /2724/2725/2732/2752/2752e/2755/2720e

DeskJet 2721e/1255/2734e/2755e/4133e/4155/4155e

DeskJet 4158/4158e/4122e/4175e/4132e

DeskJet Plus 4110/4120/4121/4122/4130/4132/4140/4152

Deskjet Ink Advantage 4175/4176

ENVY 6010/6010e/6020/6020e/6022/6030/6030e/6032

ENVY 6032e/6052/5050e/6055/5055e/6058/6065e/6066e

ENVY 6075/6075e/6034/6034e/6450e/6452e/6022e

ENVY 6458e/6455e/6420e/6020e

ENVY Pro 6420/6430/6452/6455/6458/6464

ENVY Pro 6030e/6430e/6455e/6458e

DeskJet 2722e/2723e/4110e/4121e/4123e/4152e

DeskJet Plus 4120e/4121e/4122e/4130e

NA/LA


上一条: 
下一条: 
立即联系我们

订阅消息

©2021 杭州旗捷科技股份有限公司 版权所有
所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标
留言
立即联系我们